Dret Civil

A MÓJICA ABOGADOS, ens importen les persones. Per a això, tenim un equip d’advocats especialitzats i amb àmplia experiència en dret civil oferint als nostres clients un servei especialitzat en les diferents branques d’aquest dret (dret de les persones, família, responsabilitat contractual i extracontractual i dret successori i hereditari) acompanyant-los i assessorant-los tant en la fase judicial com en l’extrajudicial.

Successions

 • Assessorament en l’atorgament del Testament, analitzant i optimitzant el cost fiscal en el moment de la Successió a favor dels hereus, i/o legataris.
 • Assessorament en l’atorgament de Pactes Successoris.
 • Servei de albaceazgo.
 • Assessorament en tot el tràmit de testamentària a favor del beneficiari d’una herència, llegat, prellegat, legítima, o beneficiària de la quarta falcídia.
 • Assessorament legal en la Partició de l’herència.
 • Intervenció lletrada en els processos judicials amb conflictes hereditaris (accions de nul·litat de testament; accions de reclamació de legítima, o de suplement de legítima, acció en exercici de la declaració d’ineficàcia de desheretament injust, divisió judicial de l’herència, acció de reclamació de la quarta falcídia, acció de lliurament de llegat, acció de petició de la quarta vidual, acció de petició de lliurament d’herència, accions en casos de marmessoria, divisió de la cosa comuna, etc.

Família

 • Intervenció lletrada de processos de Separació i Divorci de mutu acord i contenciosos.
 • Assessorament i redacció de convenis reguladors, en la fase prèvia i amb motiu de la Separació i/o divorci.
 • Reclamació de pensió alimentària i/o compensatòria.
 • Accions de Modificació de Conveni.
 • Aliments entre parents.
 • Unions de fet.

Reclamacions de danys i perjudicis

 • Reclamació per danys i/o lesions sofertes en accident de trànsit.
 • Reclamació per danys i/o lesions sofertes en via pública, en zones comunitàries, edificis públics i/o privats.
 • Reclamació per sorolls veïnals.
 • Reclamació per negligències mèdiques.
 • Reclamació per Injúries, calúmnies, etc