Dret Administratiu

MÓJICA ABOGADOS assessora tant a particulars com a empreses en els conflictes que puguin sorgir amb les Administracions Públiques, encarregant-se de la defensa jurídica mitjançant tant la via administrativa com la via contenciosa.

Dret administratiu

  • Devolució d’ingresos indeguts.
  • Contracte i licitació pública.
  • Reclamació de Plusvàlues municipals.
  • Procediment sancionador / multes.
  • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
  • Reclamacions de danys i perjudicis.
  • Recursos.
  • Nul·litat i anul·labilitat d’actes administratius.